نشست اعضاء اتحادیه شرکت های قطار شهری کشور در شیراز