مزایده ها و مناقصه ها

۱۳۹۷/۰۹/۰۳

آگهی مزایده عمومی شماره SH-T16

دانلود ۱۶
۱۳۹۷/۰۸/۲۷

آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره SH¬۱۸۵/۹۷-B

دانلود۱۸۵
۱۳۹۷/۰۸/۲۳

آگهی مزایده عمومی شماره SH-T15

T – 15دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸

آگهی مناقصه شماره SH-184/97-B

دانلود۱۴۸
۱۳۹۶/۱۲/۲۳

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره SH-183/96R-

961223دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۷

آگهي مزايده عمومي شماره SH-T13

961208دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۷

آگهي مزايده عمومي شماره SH-T12

961207دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۵

آگهي مناقصه عمومي شماره SH-183/96

96-183دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۵

آگهي تجديد مناقصه عمومي شماره SH-182/96

96-182دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۰۷

آگهي مزايده شماره R-B-SH-T11 با موضوع: اجاره فضاهاي تجاري در ايستگاه هاي احسان، شريعتي ، ميرزاي شيرازي ، نمازي

961007دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۰

آگهي مزايده شماره 10T-SH-Bبا موضوع : اجاره فضاي غير محصور روي ايستگاه قصردشت به مساحت 48 متر مربع جهت راه اندازي رستوران، اغذيه فروشي و يا كافي سلامت

960920دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۰۴

آگهي مناقصه شماره SH-180/96 عمليات تأمين و نصب شيشه هاي اطراف آسانسور را با اتصالات مورد نياز جهت ايستگاه هاي 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8 و 11 واقع در فاز دو خط يك قطار شهري شيراز و حومه

960408دانلود