مزایده ها و مناقصه ها

۱۳۹۷/۱۲/۰۱

آگهی مناقصه شماره SH-187/97-B

R172-95
۱۳۹۷/۱۱/۲۳

آگهی مزایده عمومی شماره R-SH-T15

دانلود ۱۵T 
۱۳۹۷/۱۰/۲۹

آگهی مناقصه SH-186/97-B انجام خدمات فنی ، مهندسی ، نگهداری و تعمیرات ایستگاهها

۱۶۸دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰

آگهی مزایده اجاره فضای تجاری شماره ۱۴ B-SH-T

دانلود ۱۴
۱۳۹۷/۰۹/۰۳

آگهی مزایده عمومی شماره SH-T16

دانلود ۱۶
۱۳۹۷/۰۸/۲۷

آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره SH¬۱۸۵/۹۷-B

دانلود۱۸۵
۱۳۹۷/۰۸/۲۳

آگهی مزایده عمومی شماره SH-T15

T – 15دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸

آگهی مناقصه شماره SH-184/97-B

دانلود۱۴۸
۱۳۹۶/۱۲/۲۳

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره SH-183/96R-

961223دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۷

آگهي مزايده عمومي شماره SH-T13

961208دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۷

آگهي مزايده عمومي شماره SH-T12

961207دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۵

آگهي مناقصه عمومي شماره SH-183/96

96-183دانلود