مزایده ها و مناقصه ها

۱۳۹۸/۰۲/۳۰

آگهی مناقصه شماره SH-188/98-B-R انجام خدمات فنی ، مهندسی ، نگهداری و تعمیرات خطوط ، سوزن ها و ابنیه فنی خط یک
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

آگهی مزایده شماره B-SH-T18

۲۰۱۹- ۱۸
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

آگهی تجدید مناقصه شماره SH-187/97-B

b97-187-sh
۱۳۹۷/۱۲/۱۱

آگهی مزایده B-SH-T17 اجاره فضای تجاری ایستگاه های خط یک

دانلود T17
۱۳۹۷/۱۲/۰۱

آگهی مناقصه شماره SH-187/97-B

R172-95
۱۳۹۷/۱۱/۲۳

آگهی مزایده عمومی شماره R-SH-T15

دانلود ۱۵T 
۱۳۹۷/۱۰/۲۹

آگهی مناقصه SH-186/97-B انجام خدمات فنی ، مهندسی ، نگهداری و تعمیرات ایستگاهها

۱۶۸دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰

آگهی مزایده اجاره فضای تجاری شماره ۱۴ B-SH-T

دانلود ۱۴
۱۳۹۷/۰۹/۰۳

آگهی مزایده عمومی شماره SH-T16

دانلود ۱۶
۱۳۹۷/۰۸/۲۷

آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره SH¬۱۸۵/۹۷-B

دانلود۱۸۵
۱۳۹۷/۰۸/۲۳

آگهی مزایده عمومی شماره SH-T15

T – 15دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸

آگهی مناقصه شماره SH-184/97-B

دانلود۱۴۸