متروی شیراز همزمان با هفته شیراز از جامعه فرهنگیان تجلیل کرد