قول معاون وزیر کشور دکتر جمالی نژاد برای اختصاص واگن به مترو شیراز