سکانس هایی از فیلم شهید بی سر مدافع حرم”سردار شهید حاج عبداله اسکندری “