ستاد بحران سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز صبح امروز تشکیل جلسه داد.