ثبت نام تامین کنندگان

فرم ثبت نام شرکت های متقاضی حضور در بانک اطلاعاتی تامین کنندگان قطعات و تجهیزات بهره برداری سازمان حمل و نقل ریلی شیراز

 • مشخصات شرکت

 • اسناد و مدارک

 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : pdf.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • تایید اطلاعات