برپایی نمایشگاه رمضانیه در ایستگاه نمازی متروی شیراز