برپائی نمایشگاه رمضانیه در ایستگاههای نمازی و زندیه متروی شیراز