بازدید کمیته فنی شورای ترافیک استان فارس از ایستگاه وکیل