بازدید شهردار شیراز به همراه اصحاب رسانه از خط ۲ متروی شیراز