بازدید روشندلان یاوران شب چراغ در روز جهانی معلولین