بازدید دکتر جمالی نژاد معاون وزیر کشور از خط دو مترو شیراز