بازدید دبیر شورای عالی ترافیک وزارت کشور از متروی شیراز