ایستگاه نمازی متروی شیراز میزبان طرح ” سی عهد شهروندی “