اتمام فاز اول حفاری مکانیزه تونل های خط دو و آغاز عملیات حفاری فاز دوم