آگهی مزایده عمومی شماره SH-T20 قطعات بتنی مستعمل(سگمنت)