آئین رونمائی و توزیع سری جدید متروکتاب با عنوان “کتابهائی برای به زیستن”